Ochrona Danych Osobowych RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 -2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej„RODO") informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ocean Telit Agnieszka Małaszek z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 34, 07-210 Długosiodło, NIP 7621545627, REGON 140727386, UKE 11162.


II. Inspektor Ochrony Danych

W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Ocean Telit pod adresem email: rodo@oceantelit.pl, pod numerem telefonu +48 22 280 99 55; lub pisemnie na adres: Ocean Telit Agnieszka Małaszek, Królowej Jadwigi 34, 07-210 Długosiodło.


III. Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu:

1. marketingowym na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO). Zgodę można wyrazić lub odmówić jej wyrażenia po zapoznaniu się z informacjami tu zawartymi w pkt IV.

2. zawarcia i wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)

3. realizacji obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO) wynikającego z ustawy Prawo telekomunikacyjne (podstawa art. 180a ust. 1 pkt 1, art. 180c, art. 56 ust. 6) oraz ustawy Ordynacja podatkowa (art. 70 § 1)

4. obsługowym, rozumianym jako bieżące czynności związane z przetwarzaniem danych, które nie zmierzają do zawarcia lub wykonywania umowy z nami zawartej, co jest realizacją naszego prawnie w tym uzasadnionego interesu (podstawa żart. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. prowadzenia windykacji należnych nam roszczeń, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7. analizy i statystyki (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji proce¬sów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej firmy itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnio¬nego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8. oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa żart. 6 ust. 1 lit. f RODO).


IV. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.


V. Okres przechowywania danych.

Państwa dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres jej trwania, a następnie okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z niej wynikające, czyli przez okres 10 lat (w przypadku osoby fizycznej) lub 3 lat (w przypadku działalności gospodarczej). Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu, wycofania zgody.


VI. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:

a) naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) i innym odbiorcom, czyli podmiotom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, (podmiotom odpowiedzialnym za eksploatację i serwis infrastruktury telekomunikacyjnej i urządzeń abonenckich, obsługę nieruchomości, obsługę Klienta, działania marketingowe, sprzedaż usług, działania windykacyjne, firmom kurierskim, rachunkowo-księgowym, nabywcom wierzytelności, Biurom Informacji Gospodarczej);

b) w przypadku wyboru produktów i usług dodatkowych, w których sprzedaży uczestniczymy, Państwa dane zostaną przekazane podmiotom współpracującym świadczącym te usługi i dostarczającym produkty.


VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

d) przenoszenia danych

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego


VIII. Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.


IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

1. W procesie zawierania umowy podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w celu zawarcia umowy. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o dane posiadane przez nas oraz pozyskane z Biura Informacji Gospodarczej oraz od innych operatorów. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na to, czy umowa zostanie zawarta oraz wysokość ewentualnej kaucji.

2. W procesie realizacji umowy podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w celu dopasowania naszej oferty do Twoich potrzeb.

Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o dane, które o Państwu posiadamy, tj. dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą plików cookies. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na przedstawiane Państwu informacje marketingowe, które będziemy starać się dopasować do Państwa potrzeb.

3. Profilowanie to przetwarzanie danych osobowych przy wykorzystaniu Państwa danych osobowych do oceny niektórych Państwa cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Państwa efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

4. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów oceny wiarygodności płatniczej oraz do celów marketingowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

5. Jeżeli kwestionują Państwo wynik profilowania, można zgłosić reklamację następującymi kanałami komunikacji: pod adresem email: rodo@oceantelit.pl, pod numerem telefonu +48 22 280 99 55; lub pisemnie na adres: Ocean Telit Agnieszka Małaszek, Królowej Jadwigi 34, 07-210 Długosiodło.

Reklamacja i weryfikacja wyniku profilowania zostanie rozpatrzona w sposób niezautomatyzowany. Prosimy podać informacje, które Państwa zdaniem uzasadniają nietrafność naszej oceny. Można też zostać poproszonym o takie informacje później. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez osobę o odpowiednich kompetencjach i upoważnieniu do podejmowania decyzji.